Co děláme?

Orientujeme se převážně na zákazníky provádějící práce např. na jaderné elektrárně Temelín, v Týně nad Vltavou a jeho blízkého okolí, proto je základem naší filozofie dobrý spánek.
Kvalitní postel, čisté povlečení, klidná část sídliště mimo rušné zóny.

Ubytování

V současné době disponujeme dvěma byty a to o velikosti 2+0 vybaveném pro ubytování 3 osob a o velikosti 3+1 vybaveném pro ubytování 5 osob, oba byty s možností přistýlky. Připojení Wi-fi zdarma. Pro větší počet osob jsme schopni zajistit ubytování v soukromí přímo v Týně nebo v jeho blízkém okolí. 

Stravování

Ubytovací zařízení disponuje kuchyňským koutem (byt 2+0) nebo kuchyní (byt 3+1) s vybavením pro vlastní vaření. V okolí ubytovny je několik stravovacích zařízení včetně např. pizzerie s dovozem.

Ubytovací řád

Ubytovací řád vydaný provozovatelem: Urban Václav - Ubytovací služby, Hlinecká 683, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 63281783, jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.:

I.

Podpisem ubytovaného (dále jen host) do Ubytovací knihy je mezi hostem a provozovatelem, uzavřena smlouva o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek dále uvedených. Ubytování je poskytováno úplatně, když cena za ubytování je stanovena na základě ceníku dohodou stran a potvrzována podpisem do Ubytovací knihy. V případě ubytování zaměstnanců objednatele může být mezi provozovatelem a zákazníkem sepsána individuální smlouva včetně smluvní ceny, její platby a rozsahu služeb.

II.

Cena za ubytování je splatná nejpozději při ukončení pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou poskytnuté prostory vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem.

III.

Objednávky ubytování je možno provádět osobně, telefonicky nebo mailem.

IV.

Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíče od bytu a od hlavních vstupních dveří v potřebném množství. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v ubytovně ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody a škody následné.

Host je povinen:

Host nesmí bez souhlasu provozovatele:

Host dále v prostorách ubytovnu nesmí:

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

Nevrácení klíčů v dohodnutém termínu ukončení pobytu, je považováno za automatické prodloužení pobytu, v cenové relaci za všechna lůžka v apartmánu, do doby vrácení klíčů.

V.

Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav ubytovny.

VI.

Ubytovna je zajištěna telefonicky ve stanovené době. Každý host je povinen řídit se pokyny provozovatele. Při porušení nájemního práva, popřípadě pojetí podezření z protiprávního jednání, je host povinen neprodleně kontaktovat PČR (linka 158) a provozovatele.

V době od 22 hod do 6 hod. je v ubytovně režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní především nadměrným hlukem.

Poškození inventáře, popř. krádeže je povinen ubytovaný, který toto způsobil, ji provozovateli uhradit. Při nástupu bude pokoj předán v řádném stavu, kdy bude provedena kontrola provozovatele společně s hostem. Společná kontrola bude taktéž provedená před ukončením pobytu. Případné závady okamžitě nahlaste. Bude sjednána náprava.

VII.

Parkování vozidel hostů je umožněno na přilehlém parkovišti před budovou. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Požádá-li o to host, provozovatel od něho převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, jestliže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Provozovatel požaduje, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce (ve smyslu § 2327 odst. 2 občanského zákoníku).

VIII

V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky, osušky a ložní prádlo. Základní úklidové pomůcky jsou součástí pokoje. Během týdenního pobytu se úklid v pokoji neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání. Smluvně může být upřesněn jiný režim úklidu a rozsahu služeb.

IX.

Návštěva ubytovny s domácími zvířaty není možná. Při porušení bude účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den.

X.

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada hosta odstraněna je, zapotřebí sepsat zápis mezi oběma stranami.

XI.

Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami. Provozovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo v domě hrubě porušuje dobré mravy, nebo veřejný pořádek nebo noční klid. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění ubytovny.

Stornovací podmínky:

XII.

Ubytovací kniha obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu (pasu) datum začátku a konce ubytování, účel pobytu. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti. Podpisem do Ubytovací knihy uděluje host souhlas se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

 

 

Ubytovací řád vydal:

Urban Václav - Ubytovací služby

Hlinecká 683, 375 01 Týn nad Vltavou

IČ: 632 81 783, Tel.: +420 723 839 488

info@urban-ubytovani.cz, www.urban-ubytovani.cz

V Týně nad Vltavou, dne 1. 1. 2021